ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΕΚΤΑΚΤΗΣ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 285/16-11-2021 πράξη του στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας covid-19 και με σκοπό την τήρηση των απαγορευτικών σχετικών μέτρων και την προστασία των μετόχων  της εταιρίας καθώς και τη διασφάλιση της συνέχισης των επιχειρησιακών λειτουργιών της εταιρίας, αποφάσισε ομόφωνα η ως άνω γενική συνέλευση να λάβει χώρα δια περιφοράς και υπογραφής του πρακτικού.

10 ημέρες πριν την ημερομηνία της ψηφοφορίας θα σας αποσταλούν τα έντυπα του Προϋπολογισμού  έτους 2022 και της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Τα θέματα στα όποια καλούνται να αποφασίσουν και να ψηφίσουν  οι μέτοχοι είναι :

1) Προϋπολογισμός  έτους  2022.

2)Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση  του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου  με αύξηση της ονομαστικής  αξίας της μετοχής ,για αποπληρωμή δανείου Σταθμού.

 

Οι μέτοχοι μπορούν να ψηφίζουν   από την  Τρίτη   14/12/2021    έως   την  Παρασκευή  17/12/2021    από ώρα 09.00΄ έως ώρα 13.00΄.  

 

                                                                                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

                                                                              ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ