ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

 

Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε με την από 291/14-4-2022 απόφαση του διοικητικού συμβούλιου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατοχύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εντύπων και εισιτήριων για τις ανάγκες των τμημάτων και των υπηρεσιών του.

 

– Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται καθημερινά (09.00-14.00) στα γραφεία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ προκειμένου να δουν τα δείγματα από τα ζητούμενα είδη (Δ/νση Γεωργιάδου και Ολύμπου) και να παραλάβουν την λίστα των εντύπων και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρώσουν.

 

– Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΤΕΛ Λάρισας ΑΕ τις 17-5-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄ πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ του ΚΤΕΛ και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν άμεσα στους ενδιαφερομένους . Οι προσφέροντες μπορούν να παρίστανται κατά την διαδικασία του διαγωνισμού .

 

-Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό και θα απευθύνεται προς την επιτροπή διαγωνισμού εντύπων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Λάρισας . Εντός του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται το έντυπο της οικονομικής προσφοράς όπου θα αναγράφεται η τιμή για κάθε είδος ξεχωριστά χωρίς ΦΠΑ , ( τιμή προσφοράς θα είναι ανά τεμάχιο ή ανά κιβώτιο ή ανά μπλόκ για κάθε περίπτωση εντύπου ) υπογεγραμμένο από τον συμμετέχοντα .

Στην τιμή της προσφοράς θα εμπεριέχεται όλο το κατασκευαστικό κόστος (μακέτα-τσίγκοι κλπ ) του προσφέροντος .

 

– Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να   αποστέλλονται με Courier επί αποδείξει , στη Γραμματεία του ΚΤΕΛ Λάρισας οδός Γεωργιάδου και Ολύμπου ΤΚ 41221 στη Λάρισα , και θα πρέπει αυτές να περιέρχονται στη Γραμματεία μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα του διαγωνισμού με ευθύνη των ενδιαφερομένων. Εκπρόθεσμη προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπ΄ υπόψιν .

 

– Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους συμμετέχοντες για ‘δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.

 

– Η οικονομική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο κατοχύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος .

 

– Η παράδοση των εντύπων και των εισιτήριων θα γίνεται τμηματικά από τρείς ( 3 ) μήνες έως πέντε (5) μήνες στην αποθήκη του υπογείου ή στην αποθήκη του 1ου ορόφου και ο χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες                                                       από την παραγγελία .

 

– Για την καλύτερη εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα υπογράφει (3) τρείς εργάσιμες ημέρες μετά τον διαγωνισμό,   οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης   να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα καλύπτει το 50% του ποσού του έργου που τους ανατίθεται. Σε περίπτωση αθέτησης της συμφωνίας ή υπαναχώρησης από τον διαγωνισμό η εγγυητική επιστολή θα εκπίπτει υπέρ του αναθέτοντος . Η απόδοση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως θα γίνει με την λήξη ισχύος των προσφορών .

– Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (τιμολόγιο) με επιταγή 90(ημερων) .

– Ακολουθεί λίστα 25 εντύπων.

 

 

Λάρισα 9 /5/2022

 

 

                                                                                           O Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                         ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ