ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΑΡ.Μ.Α.Ε 55286/31/Β/03/27

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

            Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην υπ΄αριθ: 297/20-6-2022  συνεδρίαση του  και  σύμφωνα με το Νόμο  και το Kαταστατικό , καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας ΄ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ  Κ.Τ.Ε.Λ  ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε ΄ σε τακτική Γενική Συνέλευση , στην αίθουσα Γεν. Συνελεύσεων της έδρας της  Κ.Τ.Ε.Λ Α.Ε ,την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022  και ώρα 10.00΄.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)΄Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από 1/1/2021 έως τις 31/12/2021  (χρήση 2021) μετά την ανάγνωση της έκθεσης του Δ.Σ  και του ελεγκτή .

 

2)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.

 

3)Εκλογή ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση. Καθορισμός και έγκριση αμοιβής  αυτού.

 

4)Καταβολή επιδόματος άνευ εισπράκτορα στους εν ενεργεία μετόχους (τακτικούς οδηγούς) που δεν άσκησαν αγωγή ,για τα έτη 2011 έως 2015.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ